Traditional British Food and Drink- angol szokások projektben.

  A jó gyakorlat alkalmas arra, hogy a tanórák során figyelembe vegyük a tanulók életkori sajátosságait, egyéni szükségleteit. A projektek angol szokások köré szerveződnek, vagyis néhány hagyományos angol étel, a tradicionális angol reggeli és az angol teázási szokások kerülnek előtérbe. Az autentikus anyagok az angol étkezési szokásokról videó, projektor által történő bemutatása érdeklődést felkeltő.

         Az órákon alkalmazott kooperatív tanulási technikákkal fenntartható a gyerekek érdeklődése és aktivitása. A megjelölt tananyagot feldolgozó órák sorában, az első, tágabb értelmezés után a hagyományos angol reggeli, az angol tea és a palacsinta készítés megismerése a kiemelt lépések. Ezekhez kapcsolódva játékos ének és mondóka színesíti a tanórákat, illetve megjelennek egy-egy feladatban az étkezéseknél betartandó angol viselkedési szokások is.

         A papír alapú szemléltető anyagok és feladatlapok mellett IKT eszközök, videó magnó, projektor és tanulói mini laptopok használatára kerül sor. A tanórák leírását és a feladatlapokat nyomtatott formában is, illetve a digitális anyagokkal együtt DVD-n bocsájtjuk az érdeklődők rendelkezésére. Ezen kívül a csomag tartalmaz még extra, a tervezett tanórákon nem használt feladatlapokat, amelyeket az osztály, a tanár, vagy egyes tanulók igényei, érdeklődése szerint szabadon lehet felhasználni differenciálásra, a projekt időbeli bővítésére.

         A jó gyakorlatban a tanulás menete úgy szervezhető, hogy a diákoknak az motiváló, érdeklődést felkeltő legyen és meglévő ismereteiket hatékonyan tudják használni. Egyéni versengés helyett olyan tanulási helyzeteket lehet biztosítani, amelyekben megjelenik az egyéni felelősség és a közös feladatvégzés összhangja.

          A differenciálás lehetősége biztosítja az egyéni haladási tempót. Az ismeretszerzés élményszerű, tapasztalásra épül, amelyet a tevékenység központú tanulási helyzetek alkalmazása segít. Mélyülnek a már meglévő személyes kapcsolatok, illetve újak is alakulhatnak.

         A projektmunka során a tanulók változatos munkaformában dolgoznak: egyéni, csoportos, frontális. Fontos a feldolgozott anyag elmélyítése gyakorlással, a rendszerezés, megbeszélés, önellenőrzés, értékelés. A projekt egyes lépéseibe, vagy a záró foglalkozásba a párhuzamos osztályt és a szülőket is be lehet vonni, valamint anyanyelvi vendéget is lehet hívni. Az egyes projektek anyaga a növekvő évfolyamokon bővül.