"Hősök bőrében” - kompetenciafejlesztés drámajátékkal, projekt- és csoportmunkával tanórán és tanórán kívüli foglalkozásokon.

A jó gyakorlat során a következő pedagógiai eljárásokat alkalmazzuk: drámapedagógia, csoportmunka, projektmunka. Ezek mindegyike a tananyagközpontú módszertanról a tanulóközpontú/gyermekközpontú pedagógiai módszertanra való áttérést szolgálja.

         A jó gyakorlat a kompetenciaalapú és a nem szakrendszerű tanításba beépíthető.

         A jó gyakorlatban az 5-6. évfolyamon magyarórákon csoportmunkát, illetve nagyobb témakörök feldolgozáskor elsősorban magyar irodalom órán projekt jellegű feladatokat valósítunk meg.

         Ehhez kapcsolódik, ezzel párhuzamosan folyik választható tantárgyként az 5-6. évfolyamon a drámatanítás. A drámaórák, amennyiben ahhoz lehet a feltételeket biztosítani, a magyarórákba integrálva, csoportbontással vagy szakköri formában is megvalósíthatóak.

         A jó gyakorlat az 5-6. évfolyamon a magyartanítás folyamatába illeszkedve használja a következő, életkori sajátosságokhoz, egyéni képességekhez, tudásszinthez alkalmazkodó pedagógiai eljárásokat: heterogén csoportalkotás, differenciált feladatvégzés, „hősök bőrében” projektek (Toldi, Pál utcai fiúk stb.).

         Az ehhez szervesen illeszkedő drámatanítást az 5. osztályban alkalmazott drámajátékokkal kezdjük kiscsoportban, maximum 15 fővel. Az előkészítő 3-6 órás szakaszban a csoportot alakítjuk ki különböző, a tanulók aktív közreműködését, részvételét igénylő játékos gyakorlatokkal. Ezek egyrészt együttműködést igénylő, egymás elfogadására, a kapcsolatteremtésre, kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás megtanulására irányuló játékok. A tanulóktól fokozott koncentrációt, figyelemállapotot igényelnek.

         A bevezető szakasz feladata a helyes légzéstechnika, hangképzés és artikuláció gyakorlása. Az akarattal, különböző szándék szerint irányított hangerő, hangerőváltás megtapasztalása.

         A középső, 3-6 órás szakaszban a tanulók a játékok során megismerik a drámás munkaformák egy részét, mint az „állókép”, „gondolat kihangosítása”. Az egyszerű improvizációkkal fejlődik a beszédkészség, a gondolkodás, az önkifejezés, az események mögötti dolgok megértésének tudása, mely a hétköznapi életben való eligazodást, mások, és a saját cselekedeteiknek megértését segíti elő.

         Erre épül a befejező 3-6 órás szakasz, mely komplex órák egymásba kapcsolódása. A befejező szakasz óráit teljes egészében irodalmi művek köré csoportosítjuk. A már magyarórákon megismert, olvasott művekkel dolgozunk. A „mintha” helyzetekben a dolgok megértését célozzuk a drámapedagógia sajátos munkaformáinak segítségével.