Jó gyakorlataink

Traditional British Food and Drink- angol szokások projektben.

  A jó gyakorlat alkalmas arra, hogy a tanórák során figyelembe vegyük a tanulók életkori sajátosságait, egyéni szükségleteit. A projektek angol szokások köré szerveződnek, vagyis néhány hagyományos angol étel, a tradicionális angol reggeli és az angol teázási szokások kerülnek előtérbe. Az autentikus anyagok az angol étkezési szokásokról videó, projektor által történő bemutatása érdeklődést felkeltő.

         Az órákon alkalmazott kooperatív tanulási technikákkal fenntartható a gyerekek érdeklődése és aktivitása. A megjelölt tananyagot feldolgozó órák sorában, az első, tágabb értelmezés után a hagyományos angol reggeli, az angol tea és a palacsinta készítés megismerése a kiemelt lépések. Ezekhez kapcsolódva játékos ének és mondóka színesíti a tanórákat, illetve megjelennek egy-egy feladatban az étkezéseknél betartandó angol viselkedési szokások is.

         A papír alapú szemléltető anyagok és feladatlapok mellett IKT eszközök, videó magnó, projektor és tanulói mini laptopok használatára kerül sor. A tanórák leírását és a feladatlapokat nyomtatott formában is, illetve a digitális anyagokkal együtt DVD-n bocsájtjuk az érdeklődők rendelkezésére. Ezen kívül a csomag tartalmaz még extra, a tervezett tanórákon nem használt feladatlapokat, amelyeket az osztály, a tanár, vagy egyes tanulók igényei, érdeklődése szerint szabadon lehet felhasználni differenciálásra, a projekt időbeli bővítésére.

         A jó gyakorlatban a tanulás menete úgy szervezhető, hogy a diákoknak az motiváló, érdeklődést felkeltő legyen és meglévő ismereteiket hatékonyan tudják használni. Egyéni versengés helyett olyan tanulási helyzeteket lehet biztosítani, amelyekben megjelenik az egyéni felelősség és a közös feladatvégzés összhangja.

          A differenciálás lehetősége biztosítja az egyéni haladási tempót. Az ismeretszerzés élményszerű, tapasztalásra épül, amelyet a tevékenység központú tanulási helyzetek alkalmazása segít. Mélyülnek a már meglévő személyes kapcsolatok, illetve újak is alakulhatnak.

         A projektmunka során a tanulók változatos munkaformában dolgoznak: egyéni, csoportos, frontális. Fontos a feldolgozott anyag elmélyítése gyakorlással, a rendszerezés, megbeszélés, önellenőrzés, értékelés. A projekt egyes lépéseibe, vagy a záró foglalkozásba a párhuzamos osztályt és a szülőket is be lehet vonni, valamint anyanyelvi vendéget is lehet hívni. Az egyes projektek anyaga a növekvő évfolyamokon bővül.

"Hősök bőrében” - kompetenciafejlesztés drámajátékkal, projekt- és csoportmunkával tanórán és tanórán kívüli foglalkozásokon.

A jó gyakorlat során a következő pedagógiai eljárásokat alkalmazzuk: drámapedagógia, csoportmunka, projektmunka. Ezek mindegyike a tananyagközpontú módszertanról a tanulóközpontú/gyermekközpontú pedagógiai módszertanra való áttérést szolgálja.

         A jó gyakorlat a kompetenciaalapú és a nem szakrendszerű tanításba beépíthető.

         A jó gyakorlatban az 5-6. évfolyamon magyarórákon csoportmunkát, illetve nagyobb témakörök feldolgozáskor elsősorban magyar irodalom órán projekt jellegű feladatokat valósítunk meg.

         Ehhez kapcsolódik, ezzel párhuzamosan folyik választható tantárgyként az 5-6. évfolyamon a drámatanítás. A drámaórák, amennyiben ahhoz lehet a feltételeket biztosítani, a magyarórákba integrálva, csoportbontással vagy szakköri formában is megvalósíthatóak.

         A jó gyakorlat az 5-6. évfolyamon a magyartanítás folyamatába illeszkedve használja a következő, életkori sajátosságokhoz, egyéni képességekhez, tudásszinthez alkalmazkodó pedagógiai eljárásokat: heterogén csoportalkotás, differenciált feladatvégzés, „hősök bőrében” projektek (Toldi, Pál utcai fiúk stb.).

         Az ehhez szervesen illeszkedő drámatanítást az 5. osztályban alkalmazott drámajátékokkal kezdjük kiscsoportban, maximum 15 fővel. Az előkészítő 3-6 órás szakaszban a csoportot alakítjuk ki különböző, a tanulók aktív közreműködését, részvételét igénylő játékos gyakorlatokkal. Ezek egyrészt együttműködést igénylő, egymás elfogadására, a kapcsolatteremtésre, kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás megtanulására irányuló játékok. A tanulóktól fokozott koncentrációt, figyelemállapotot igényelnek.

         A bevezető szakasz feladata a helyes légzéstechnika, hangképzés és artikuláció gyakorlása. Az akarattal, különböző szándék szerint irányított hangerő, hangerőváltás megtapasztalása.

         A középső, 3-6 órás szakaszban a tanulók a játékok során megismerik a drámás munkaformák egy részét, mint az „állókép”, „gondolat kihangosítása”. Az egyszerű improvizációkkal fejlődik a beszédkészség, a gondolkodás, az önkifejezés, az események mögötti dolgok megértésének tudása, mely a hétköznapi életben való eligazodást, mások, és a saját cselekedeteiknek megértését segíti elő.

         Erre épül a befejező 3-6 órás szakasz, mely komplex órák egymásba kapcsolódása. A befejező szakasz óráit teljes egészében irodalmi művek köré csoportosítjuk. A már magyarórákon megismert, olvasott művekkel dolgozunk. A „mintha” helyzetekben a dolgok megértését célozzuk a drámapedagógia sajátos munkaformáinak segítségével.

Tanulói együttműködésre épülő kompetenciafejlesztés az alsó tagozatban

 Tanulói együttműködésre épülő kompetenciafejlesztés az alsó tagozatban

 

 

Jó gyakorlatunkban olyan új pedagógiai, tanulásszervezési eljárásokat alkalmazunk, melyek jobban képesek alkalmazkodni az eltérő képességű, különböző családi háttérből érkező tanulókhoz.

Eszközrendszerünk legfontosabb jellemzője, hogy tevékeny tanulási helyzeteket képes létrehozni kooperatív technikákkal az ismeretek megszerzése, elsajátítása, begyakorlása érdekében. Az egyes eszközök, módszerek megválasztásánál kiindulópontként kezeljük a tanuláshoz szükséges motiváció kialakítását és fenntartását. A kooperatív tanulási formák alkalmazása az egyén érdeklődéséhez, fejlettségéhez igazodva egyformán ösztönözi, mozgatja a heterogén csoportok tagjait.

A meghatározott algoritmus szerint építkező feladat-és gyakorlatsorok megoldása közben válnak rutinná a szövegértés, szövegfeldolgozás, szövegalkotás, logikus gondolkodás műveletei. A tanterem elrendezésével is segítjük az egymás közötti kooperációt, lehetőséget biztosítunk a helyváltoztatásra, a kommunikációra, a csoport, a páros és az egyéni munkára. A változatos, mozgalmas munkaformákban, az egyes tanulók igényeit is figyelembe véve, érdekes, sokszínű feladatokban személyesen megtapasztalttá, élményszerűbbé válik a feldolgozásra kerülő ismeret, tananyag.

Jó gyakorlatunk a társadalmi esélyegyenlőség megteremtésének hatékony eszköze alsó tagozatban azzal, hogy az életkornak megfelelve a játékos tevékenykedtetésre, a közvetlen, kooperáló tapasztalatszerzésre épít, IKT eszközökkel támogatott tanítási-tanulási forma.

Kompetenciafejlesztés IKT eszközökkel

Kompetenciafejlesztés IKT eszközökkel”, (CMPC-vel támogatott 1:1 tanulási környezet)

  

 

Jó gyakorlatunkban összekapcsoljuk a tanulási folyamat eredményességének növelése érdekében a tantárgyi tanulást és a kompetenciafejlesztést a tanulók érdeklődéséhez, képességéhez illeszkedő digitális oktatási megoldások választásával.

Az alsó tagozatban matematika és magyarórákon a tanulói laptopok alkalmasak saját összeállítású gyakorló, ismétlő, ellenőrző, mérő feladatsorok, játékok egyéni tempójú megoldására, differenciálásra. Emellett az interneten fellelhető szabad felhasználású e-tananyagokat is beépítjük a tanításba.

A felső tagozatban kiemelten a matematika és az ember a természetben műveltségterületen használjuk a digitális eszközöket, a ClassMatePC-ket. Az 5-6. évfolyamon új ismeretek közlésére, illetve a tanultak elmélyítésére alkalmazunk szabadon felhasználható animációkat, mozgóképeket. A matematikai rutin műveletek, a mértékváltás, százalékszámítás, arányosság, törtek gyakorlása igaz-hamis, feleletválasztós, több jó válaszos feladatokkal. A matematikai fogalmak megerősítése és begyakorlása logikai játékkal. A saját összeállítású játékos feladatok a tanultak elmélyítését, gyakorlását, esetenként az ismeretek ellenőrzését, értékelését szolgálják.

Tanulói Nyilvántartó Rendszer

Bemutató leírás:

A rendszer közoktatási intézmények tanulói adatainak nyilvántartására való, (de) elsősorban a programot használó (iskolatitkár, vezető, gyermekvédelmi felelős, pedagógus) munkájának megkönnyítésére szolgál/készült. Rendkívül egyszerűen és átláthatóan végezhető vele a munka legnagyobb részét képező adatfeltöltés. A bevitelt segítő mezők csökkentik az elgépelés lehetőségét. A tárolt adatok (későbbi hasznosítás, lekérdezés szempontjából fontos) egységes megjelenést kapnak. A tanulói adatok megadásánál minden esetben csak a szükséges információk jelennek meg a képernyőn, egyéb, kitöltetlen mezők nem foglalják a helyet.
Akár párhuzamosan több gépről is tölthetők az adatok, illetve lehetőség van az elektronikus formában meglévő adatok rendszerbe illesztésére is.
A program használata már az első használatkor -garantáltan- kézenfekvő. Így a program előtt töltött idő nem a használat elsajátítására, hanem a tényleges gyors és hatékony munkavégzésre fordítható. A rendszer annyira felhasználóbarát, hogy öröm használni. 
A felvett adatokat bármikor ellenőrizhetjük, módosíthatjuk. Másodpercek alatt állíthatunk össze egyedi jelentéseket, névsorokat, statisztikákat, legyen szó napi szintű munkáról, vagy egy utólsó pillanatban elkészülő pályázatról.
A bevitt adatokról adott időközönként biztonsági mentés készül, ezáltal jelentősen csökken az adatveszés lehetősége. A rendszer naplózza a végrehajtott módosításokat, így azok szükség esetén bármikor lekérdezhetőek.
Főbb felhasználási területek lehetnek az éves munkatervi és költségvetési tervezés-, pályázatok-, iskola-egészségügyi szolgáltatás-, iskolai integrációs program háttéradatai, normatív támogatási igények összesítése,  az osztályfőnöki, gyermekvédelmi adminisztráció.