Egésznapos iskola

Egésznapos oktatás 1-4. osztály

A Sárszentmiklósi Általános Iskolában 1974-től kísérleti jelleggel indult az egész napos oktatás. A programot Marth Béla pedagógus tervei szerint alakítottuk ki. A kezdetekkor választható volt a szülők számára elsőben az iskolaotthonos osztály, amely 4. évfolyamig felmenő rendszerben működött. A tapasztalatok és az igények alapján később mintegy húsz éven keresztül az 1-3. évfolyamok valamennyi osztályában iskolaotthonos rendszer szerint folyt a tanítás. A 2007-es tanévtől ezt ki tudtuk terjeszteni, így jelenleg az 1-4. osztályok egésznapos oktatási formában indulnak.

Az iskolakezdés jelentős változás, az alapozó szakasz az általános iskolában meghatározó a gyermek számára. Az egésznapos oktatás egységes keretbe foglalja a tanulók egyéni képességeihez igazodó fejlesztés teljes folyamatát, biztosítva a tanulóknak a pihenés, kikapcsolódás, a szórakozás és a testmozgás lehetőségét.

Az egésznapos oktatás során a tanulók életkori sajátosságait, teherbírását is figyelembe véve, a nap egészére 755 – 1615 között elosztva váltják egymást a tanítási órák, a tanulási képességekhez igazított tanórákra való felkészülés, a pihenést szolgáló szabadidős programok.

Két tanító dolgozik a gyerekekkel, megosztva egymás között a tantárgyakat Az egész nap során fontos, hogy a gyermek életében rendszer legyen, hiszen a rendszeresen ismétlődő tevékenységekhez, programokhoz könnyebben tud alkalmazkodni. Az étkezésnél, napi teendőknél a kulturált szabályok, szokások, illemtudó viselkedés kialakítása a feladat.

Az iskolaotthon közösségteremtő erejével kiegészíti a család szocializációs szerepét. A szociális kompetenciák fejlesztését a kompetencia alapú „C” típusú programcsomag megvalósításával oldjuk meg. Ennek tartalmai: Az én dimenziói, Az én és a másik, Az én és a világ. Az alkalmazott munkaformák: kooperatív tanulásszervezés

A tanórai és tanórán kívüli foglalkozások beosztása rugalmasan kezelhető keret, mely a gyermekek testi-lelki terhelhetőségétől függően lazítható. A reggel beszélgető körrel kezdődik, ahol mesélhetnek magukról. A tanítási órák 45 percesek, ezt az időtartamot fokozatosan kívánjuk elérni. Mivel a 6-7 éves gyermekek tartós figyelme 20-25 perc, az órák kezdetben rövidebbek, s hosszabbak a szünetek. Körülbelül egy hónap elteltével elérjük a 45 percet, de időnként mozgásos lazító játékot iktatunk be.

Az önálló tanulás részben délelőtt, részben délután történik. Az eltérő tanulási tempó miatt ebben az esetben a differenciált feladat adásával lehet az összhangot megteremteni. A délelőtti és a délutáni időszakban is rendszeresen van szabadidő, mely a kikapcsolódást, a tanóra fegyelméből való oldást teszi lehetővé. A szabadidő eltöltésének lehetőségei: levegőn való mozgás, szakkörök, könyvtárlátogatás, játék, kézműves foglalkozás, zene- és művészeti iskola.

Az „egésznapos” nagymértékben megkönnyíti mind a gyermek, mind a szülő mindennapjait. Elkerülhető az igen megterhelő mindennapos táskacipelés. Egyenletesebb terhelést biztosítva, a gyermek az iskolában – tanítói segítséggel – tanul meg tanulni. A házi feladatokat az adott tantárgyból a tárgyat tanító pedagógussal készítik el a gyerekek. Így ő nemcsak tanít, hanem segíti is az órára való felkészülést is. Ez nagyon sok előnnyel jár, hisz a tanító azonnali visszajelzést kap az elsajátítás mértékéről, az esetleges hibákról, és ezek alapján azonnal korrigálhat.

Mindkét tanító látja a gyermeket az irányított és az önálló tanulás folyamatában. Az egész napos iskolában lehetőség van arra, hogy „ráhangolódással” kezdődjön a tanítás. Nagy segítség ez a nap további részében, hisz a gyerekek „kibeszélhetik” magukból, amit szeretnének, s egy közös reggeli után kezdődhet a „komoly” tanulás.

A tanulás tanítását- mivel nem képez külön tantárgyat- heti egy délutánon beiktattuk az órarendünkbe. Bízunk abban, hogy segíti a munkánkat és eredménye, ha nem is rögtön, de a távlatokban (negyedik évfolyam végére) mérhető. A gondolkodás és tanulásfejlesztés program kifejezetten a gyerekek gondolkodási, tanulási, és szociális kompetenciáit kívánja komplex módon, cselekvéses, kooperatív módszerekkel, modern tanulásszervezési eljárásokkal fejleszteni. Ezt a helyi tantervünkbe is beépítettük. A cél, hogy a gyerekek képessé váljanak az önálló ismeretszerzésre, szövegfeldolgozásra, lényegkiemelésre, vázlatírásra.

 

Egész napos foglalkoztatás az 5-8. évfolyam

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) értelmében a 2013. szeptember 1-jével kezdődő új tanévben került bevezetésre az általános iskolákban a 16 óráig tartó oktatásszervezési mód.

Ennek jogszabályi alapja az Nkt 27. (2) bekezdése, amelynek értelmében az általános iskolában a nevelés-oktatást a délelőtti és délutáni tanítási időszakban olyan módon kell megszervezni, hogy a foglalkozások az általános iskolákban legalább tizenhat óráig tartsanak. Az Nkt. 46. § (1) bekezdése a tanuló kötelezettségévé is teszi, hogy részt vegyen a kötelező és a választott, továbbá általános iskolában a tizenhat óráig tartó egyéb foglalkozásokon.

A tizenhat óra előtt megszervezett egyéb foglalkozás alóli felmentésre vonatkozó előírást tartalmaz az Nkt. 55. § (1) bekezdése is. E szerint az iskolában – kivéve, ha az intézmény egész napos iskolaként működik – az igazgató a tanulót a szülő kérelmére felmentheti – az általános iskolában tizenhat óra előtt megszervezett egyéb foglalkozás alól.

Az általános iskolában a tizenhat óra előtt megszervezett egyéb foglalkozás alóli felmentéshez kapcsolódóan szeretnénk ismételten felhívni a figyelmet arra, hogy a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény szerint a rendőrségnek intézkedési joga van arra, hogy tanítási napon azokat a 14. életévüket még be nem töltött tanulókat, akik nagykorú személy kísérete nélkül, vagy hitelt érdemlő igazolás nélkül vannak távol a nevelési-oktatási intézményből a rendőr az intézmény vezetőjéhez kísérheti.