Beiratkozás

Tájékoztató


A gyermek tankötelezettségének megkezdésével kapcsolatban 2020. január 1-jével
hatályba lépő jogszabályi változásokról és a szülőket érintő fontosabb tudnivalókról


A tanköteles korú gyermek további egy nevelési évig óvodában történő részvétele kérdésében
2020. január 1-jétől az Oktatási Hivatal fog döntést hozni.
Az eljárás a szülő kérelmére indul, hiszen a szülő az, aki bármilyen indokból úgy véli, hogy
gyermeke számára az iskola megkezdése még nem indokolt, nem célszerű. A kérelemben
bármilyen releváns indok leírható, így a szülő leírhatja, miért, milyen okból kérelmezi a
felmentést, milyen körülmény, állapot, tény teszi azt indokolttá. Az eljárásban ezen
körülmények vizsgálatára kerül sor. A szülő a kérelméhez bármilyen, általa fontosnak tartott
iratot, dokumentumot mellékelhet, kikérheti az óvodától a gyermek fejlődését nyomon követő
nyomtatványt is, és azt is csatolhatja, ilyen módon a kérelemmel foglalkozó szakemberek
közvetve az óvoda véleményét is figyelembe vehetik. A fejlődést nyomon követő nyomtatvány
csatolása ugyanakkor nem kötelező, hiszen nem csak olyan körülmény, állapot, tény merülhet
fel, melyeket ez az óvodai dokumentum tartalmaz.
Az Oktatási Hivatal eljárása közigazgatási hatósági eljárás. Amennyiben az Oktatási Hivatal
hatósági eljárása keretében úgy ítéli meg, hogy különleges szakértelemre van szükség a
megalapozott döntés meghozatalához, szakértőt vesz igénybe. A kirendelt szakértő csak az
eddig is e kérdéssel is foglalkozó szakértői bizottság lehet, ahol hozzáértő szakemberek
foglalnak állást a gyermekkel kapcsolatosan. A szakértői bizottság szakértői véleményét a már
bevett, eddig is alkalmazott komplex pedagógiai-gyógypedagógiai – pszichológiai, szükség
szerint orvosi vizsgálata alapján alakítja ki, az Oktatási Hivatal ez alapján dönt a kérdésben.A tankötelezettség megkezdésével (a továbbiakban: iskolakezdés) kapcsolatos eljárásra
az alábbi jogszabályok 2020. január 1-jétől kezdődően hatályos rendelkezései irányadók:

Nkt. – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

Ákr. – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

Okt. Hiv. rendelet - az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet

Nkt. vhr. – a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012.(VIII. 28.) Korm. rendelet

EMMI rendelet - a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési
intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

Ped. rendelet - a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013.
(II. 26.) EMMI rendelet


I. Iskolakezdés halasztása


Az Nkt. 45. § (2) bekezdése értelmében a gyermek abban az évben, amelynek augusztus
31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. A törvényes képviselő, vagyis a
szülő vagy gyám kérelmére az Oktatási Hivatal döntése alapján a gyermek további egy
nevelési évig óvodai nevelésben vehet részt.

Nincs azonban szükség arra, hogy a szülő vagy a gyám kérelmezze ezt az Oktatási
Hivatalnál, ha az illetékes pedagógiai szakszolgálatokon keresztül elérhető szakértőibizottság 2020. január 15-e előtt kiállított véleménye azt tartalmazza, hogy a gyermek
további egy nevelési évig óvodai nevelésben történő részvétele javasolt. Ebben az esetben
a gyermek automatikusan további egy nevelési évig óvodai nevelésben vehet részt. Ebben
az esetben a teendő a következő: a szülőnek a szakértői bizottsági véleményt a gyermek
óvodájában be kell mutatnia, amely alapján az óvoda a köznevelési információs
rendszerben (a továbbiakban: KIR) rögzíti ezt a tényt.


Amennyiben ilyen szakértői bizottsági vélemény nem áll rendelkezésre, akkor a szülőnek
javasolt az Oktatási Hivatalhoz kérelmet benyújtani.


Az Oktatási Hivatal a kérelmeket csak 2020. január 1-jét követően fogadja be, és a kérelem
postára adására csak 2020. január 15-ig van lehetőség.


A kérelem vonatkozásában az alábbi szabályok irányadók:

A szülő vagy gyám a kérelmét kizárólag az Oktatási Hivatalhoz nyújthatja be,
legkorábban 2020. január 1-jétől. Az Oktatási Hivatalnak a 2020. január 1-e előtt
érkezett kérelmeket nem áll módjában elbírálni.

A kérelem benyújtására legkésőbb 2020. január 15. napjáig van lehetősége a szülőnek
vagy a gyámnak. Azt a kérelmet, amelyen a postai bélyegzőn a feladás dátumaként
2020. január 15. szerepel, az Oktatási Hivatal még elbírálja, ám az azt követően postára
adott kérelmeket nem fogadja be, az eljárás szerint „visszautasítja”.

A szülő vagy gyám a kérelmet az Oktatási Hivatal által a honlapján elérhetővé tett
informatikai támogató rendszer segítségével kitöltött, majd ezt követően kinyomtatott
vonalkódos adatlapon, papíralapon nyújthatja be.

A kérelmeket postai úton várjuk az alábbi címre:
Oktatási Hivatal
Budapest
1982


Ki nyújthat be az Oktatási Hivatalhoz kérelmet annak érdekében, hogy a gyermek
tankötelezettségét egy évvel később kezdhesse meg?

A tankötelezettség megkezdésének halasztása (az iskolakezdés elhalasztása, vagyis egy
évvel további óvodában maradás) ügyében kezdeményezett eljárás kérelemre indul. A
kérelmet kizárólag a szülő vagy a gyám nyújthatja be. A beadványnak tartalmaznia kell a
kérelmező nyilatkozatát arra nézve, hogy ő jogosult a kérelem benyújtására, mivel a szülői
felügyeleti jogot egyedül gyakorolja, vagy – közös szülői felügyelet esetén – a másik szülő
kifejezett hozzájárulásával jár el.


A kérelem kötelező tartalmi elemei

Az eljárás során az Oktatási Hivatal a jogszabályi feltételek teljesülését fogja vizsgálni.
A kérelemben nevesített gyermek azonosíthatósága a kérelem elbírálásának előfeltétele,
ezért kérjük, hogy az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu) későbbiekben elérhető
kéreleműrlapot használja.

A kéreleműrlap kitöltéséhez az alábbi adatok megadása feltétlenül szükséges:

A kérelmező (szülő, gyám) adatai: név, születési adatok, kapcsolattartási adatok (postai
cím, e-mail cím, telefonszám)

A gyermek személyes adatai: név, születési hely és idő, oktatási azonosító száma,
amelyet az óvódától tud a szülő vagy gyám megkérdezni, a lakcím

A gyermek óvodája adatai, mellyel jogviszonyban áll: OM azonosító száma, neve, címe
– ezeket az adatok szintén az óvodától tudja a szülő vagy gyám megkérdezni

A gyermeknek milyen egyéni adottsága, sajátos helyzete indokolja és a fejlődése, iskolai
életre felkészülése szempontjából miért lenne előnyös további egy évig az óvodában
maradás

a kérelmező szülő nyilatkozatát arra nézve, hogy ő jogosult a kérelem benyújtására,
mivel a szülői felügyeleti jogot egyedül gyakorolja, vagy – közös szülői felügyelet
esetén – a másik szülő kifejezett hozzájárulásával jár el.


Kérjük, hogy a kérelemben foglaltakat alátámasztó dokumentumot (szakorvosi vélemény,
pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottságának szakvéleménye, fejlődést nyomon követő
nyomtatvány stb.) csatolja kérelméhez.


II.Korábbi iskolakezdés


Arra is van lehetőség – ahogy az elmúlt évek több száz esetében –, hogy a gyermek a szülő
vagy gyám kérelmére hatéves kora előtt megkezdje tankötelezettségének teljesítését, ha az
iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri. Ebben az esetben is az Oktatási
Hivatalhoz kell benyújtani a kérelmet, melyhez az Oktatási Hivatal honlapján december
végén elérhető formanyomtatvány kitöltésével lehet kezdeményezni. A fenti rendelkezések
erre az esetre is értelemszerűen irányadók.


Mind az I., mind a II. esetben meghatározott kérelmeket az Oktatási Hivatal az Ákr.
vonatkozó szabályai alapján bírálja el.


Amennyiben a kérelemben foglaltak és a csatolt dokumentumok alapján minden szükséges
adat rendelkezésre áll a döntés meghozatalához, az Oktatási Hivatal nyolc napon belül dönt.
Amennyiben nyolc napon belül nem hozható döntés a kérelem tárgyában – vagy azért, mert
hiányos a kérelem, vagy mert további adatok beszerzése szükséges a döntés
megalapozásához, vagy mert szakértői bizottság kirendelése indokolt – az Oktatási Hivatal
teljes eljárásban, hatvan napon belül dönt a kérelemről.
Az Oktatási Hivatal döntése ellen bírósági jogorvoslat vehető igénybe, melynek során az
illetékes bíróság negyvenöt napon belül köteles határozatot kiadni.

Budapest, 2019. november 26.

OKTATÁSI HIVATAL